Comentari a la paraix? de Xoftim

Obrir el Cel o l?Infern

Igualdat proporcional

Sens dubte, un dels temes m?s importants d?en?? que l?home social existeix (tant si hi ha un ?home asocial? com si no), ?s el de la just?cia.

Els fil?sofs grecs dedicaren molts dels seus pensaments a les teories i les pr?ctiques de la just?cia. Les tres generacions dels grans fil?sofs grecs, S?crates, Plat? i Arist?til, en cercaren la definici? m?s exacta: una igualdat proporcional, segons el rang i els m?rits de cadasc?. Molt abans, en temps d?Avraham, ja existia un tal Hammurabi, que deixava escrita a una estela un c?dex impresionant, que alguns cient?fics creuen que, pels t?pics que tracta, fou la matriu de la Tor?, encara que pel contingut de les lleis ?s quasi contr?ria a les ensenyances de la Tor?, com la difer?ncia que pot haver-hi entre el seny hum? i el ?seny? div?. Read more