Comentari a la Paraix? de Waiaqh

Treball o excusa?

Quant i quins?

A la p?gina 49b del Tractat de Xabat, un dels 63 tractats del Talmud, hi ha una pol?mica sobre els 39 treballs creatius que estan prohibits en Xabat. La pol?mica no ?s ni sobre la quantitat, ni sobre quins s?n aquests treballs prohibits, sin? sobre la font que digui que s?n efectivament 39, ni m?s ni manco.

Ja que, sorprenentment, la Tor? Escrita no diu enlloc ni quants s?n ni quins s?n, i la pregunta ?s on hi ha alguna insinuaci? que ens permeti entendre millor el tema. No significa aix? que no puguem con?ixer per la Tor? Oral quins s?n aquests treballs, ni que la informaci? que ens pugui donar la Tor? Oral sigui de menor qualitat o valor, en absolut! Nom?s significa que ens interessa saber si estan insinuades igualment a l?Escrita o foren trasmeses ?nicament per mitj? de l?Oral. Read more