LA SANTIFICACI? DEL NOM DEL CREADOR

COMENTARI AL IOM HA?ATZMAUT

Por Rab? Niss?n Ben Avraham

PROFECIES DURES

El cap?tol 30 (versets 1 – 10) ve a continuaci? d’unes profecies molt dures que havien comen?at ja en el cap?tol 28, a partir del verset 15, amb un total de 98 malediccions, una cosa molt desagradable: tot tipus de malalties i de desgr?cies que sobrevindran al Poble en cas de no escoltar i obeir els manaments divins. I a meitat del cap?tol en el versicle 47, s’explica que les malediccions v?nen no nom?s per no complir els manaments, sin? per no fer-ho amb alegria i benestar. A continuaci?, al cap?tol 29, parla en nom d’aquells que visitin la Terra Santa durant la Di?spora, i en veure-la abandonada i deserta es preguntaran per qu? ha fet el Creador aix? a aquesta Terra i per qu? s’ha enfadat tant? I el cap?tol diu que quan s’hagin complert totes aquestes profecies, les benediccions i les malediccions, reflexionar?s (tu, el Poble d’Israel) en tots els pobles en qu? estiguis escampat, i retornar?s al Senyor el teu D? i escoltar?s la seva veu, amb tot el cor i tota l’?nima.

EL RETORN

Sembla que es tracta d’un retorn espiritual, en qu? els jueus escolten la veu divina, reflexionen, retornen al compliment dels manaments. Per? continua la profecia, i en el verset 10 es repeteix de nou, el fet que escoltes la veu del Creador i tornes a Ell. Els Savis es pregunten per qu? s?n necessaris dos versicles, un gaireb? al principi i un altre al final, que diguin el mateix, i entre ells es troben diverses fases de ‘redempci?’, i per tant es fixen en les difer?ncies que hi pugui haver entre els dos versets. Com ja hem dit, tots dos diuen que ‘tornar?s el Creador’ per? hi ha una petita difer?ncia: En el verset 2 diu la paraula ‘ad’ ???, que significa ‘cap’, mentre que en el versicle 10 diu ‘el’ ??? , que significa ‘fins a’, per tant hem de comprendre que el primer versicle no significa que arribi, el Poble, ‘fins a’ el Creador, sin? que ?nicament comen?a un cam? ‘cap a ‘ Ell, per? encara sense arribar a Ell. Read more