El dia dels jueus

Un Fenomen Nacional

Quasi al final de la paraix? de Xla? (Bmidbar 15:32-36), hi ha un esdeveniment interessant, d?una persona que profan? el xabbat al campament d?Israel, quan eren al desert.

Una de les explicacions de nostres Savis diu que aquesta persona coneixia perfectament la import?ncia del xabbat i la gravetat de la seva profanaci?, i tamb? se n?adon? que la majoria del poble no les coneixia, i per tant, en una reacci? extraordin?riament estranya, ?s?ofer? voluntari? per profanar el dia sagrat per tal que el poble v?s el terrible resultat del seu acte.

Sigui com sia, est? clar que, m?s de tres mil anys m?s tard, el tema del xabbat encara ?s dif?cil de comprendre per a la majoria dels jueus, i m?s que m?s pels no-jueus.

Quan els historiadors grecs, fa m?s de dos mil anys, arribaren a Terra Santa escriviren que hi ha tres fen?mens especials en aquest pa?s: un Temple sense ?d?us?, una mar on no t?hi pots ofegar, i un dia en el qu? fins i tot els esclaus hi descansen.

En un llibre d?estudi de l?idioma rus, publicat pels sovi?tics dels anys setanta, s?exclamaven: ?no saps que el xabbat ?s el dia de descans dels jueus?? Si fins i tot els comunistes ho tenien tan assumit, m?s que m?s nosaltres ho haur?em de con?ixer i complir sense excuses. Read more