LA SANTIFICACI? DEL NOM DEL CREADOR

COMENTARI AL IOM HA?ATZMAUT

Por Rab? Niss?n Ben Avraham

PROFECIES DURES

El cap?tol 30 (versets 1 – 10) ve a continuaci? d’unes profecies molt dures que havien comen?at ja en el cap?tol 28, a partir del verset 15, amb un total de 98 malediccions, una cosa molt desagradable: tot tipus de malalties i de desgr?cies que sobrevindran al Poble en cas de no escoltar i obeir els manaments divins. I a meitat del cap?tol en el versicle 47, s’explica que les malediccions v?nen no nom?s per no complir els manaments, sin? per no fer-ho amb alegria i benestar. A continuaci?, al cap?tol 29, parla en nom d’aquells que visitin la Terra Santa durant la Di?spora, i en veure-la abandonada i deserta es preguntaran per qu? ha fet el Creador aix? a aquesta Terra i per qu? s’ha enfadat tant? I el cap?tol diu que quan s’hagin complert totes aquestes profecies, les benediccions i les malediccions, reflexionar?s (tu, el Poble d’Israel) en tots els pobles en qu? estiguis escampat, i retornar?s al Senyor el teu D? i escoltar?s la seva veu, amb tot el cor i tota l’?nima.

EL RETORN

Sembla que es tracta d’un retorn espiritual, en qu? els jueus escolten la veu divina, reflexionen, retornen al compliment dels manaments. Per? continua la profecia, i en el verset 10 es repeteix de nou, el fet que escoltes la veu del Creador i tornes a Ell. Els Savis es pregunten per qu? s?n necessaris dos versicles, un gaireb? al principi i un altre al final, que diguin el mateix, i entre ells es troben diverses fases de ‘redempci?’, i per tant es fixen en les difer?ncies que hi pugui haver entre els dos versets. Com ja hem dit, tots dos diuen que ‘tornar?s el Creador’ per? hi ha una petita difer?ncia: En el verset 2 diu la paraula ‘ad’ ???, que significa ‘cap’, mentre que en el versicle 10 diu ‘el’ ??? , que significa ‘fins a’, per tant hem de comprendre que el primer versicle no significa que arribi, el Poble, ‘fins a’ el Creador, sin? que ?nicament comen?a un cam? ‘cap a ‘ Ell, per? encara sense arribar a Ell.

En el Talmud hi ha una pol?mica sobre el significat de la paraula ‘ad’; en termes talm?dics ‘ad?, ve?ad? bikhlal, o ?ad? velo ?ad? bikhlal, ?s a dir: “‘fins a’ i ‘fins a’ incl?s o ‘fins a’ i no ‘fins a’ incl?s?”; o sia, el terme que vindr? a continuaci? est? incl?s o no.

UN DI?LEG AMB EL CREADOR

Quan diu que “tornar?s al Creador” significa que no arribar?s fins Ell, sin? que quedar?s en un terreny laic o fins i tot ateu. Aix? significa que les primeres passes de retorn no tenen un motiu o un significat religi?s. Nom?s a continuaci?, despr?s del que la Tor? denomina ‘circumcisi? del cor’, segueixen les seg?ents fases que porten al retorn complet ‘fins el Creador’, el retorn que anomenar?em ‘religi?s’, o espiritual. Per tant hem d’entendre que la primera part no ?s m?s que un retorn f?sic, i que nom?s m?s endavant arriba la tornada espiritual.

Llegint detingudament el text podem veure que per cada pas que fa el poble, tamb? el Creador en d?na un, en un di?leg especial en qu? es repeteix el verb ?retornar? (??, en hebreu) set vegades, passa per passa. No tenim m?s remei que entendre que aquest ?retorn? est? directament relacionat amb una ?reflexi??, una comprensi? que ens empeny a reaccionar. Una reflexi? que comen?a en espais hist?rics o culturals, i que nom?s m?s tard arriba al nivell espiritual.
Efectivament, la Tor? tamb? parla d?una ‘circumcisi? del cor’ que aqu? no explica, i per aix? tenim les profecies m?s tardanes, que moltes vegades ens expliquen el veritable sentit de les paraules de la Tor?, ja que el profeta Ezequiel, en el cap?tol 36 ens parla de la hist?ria del poble d’Israel, no des del Principi sin? nom?s la referent a la primera Di?spora, la de Babil?nia.

PROFANACI?

Comen?a parlant del mal comportament d’Israel, que embruten, impurifiquen la Terra Santa, i el c?stig infligit sobre ells, escampant-los pels pa?sos del M?n. Tot aix?, evidentment, correspon al que hem vist abans, els cap?tols 28 i 29 del Deuteronomi.

Per? llavors es produeix un resultat ‘inesperat’ per al Creador: els habitants d’aquells pa?sos es mofen (de qui?) dient: “Aquest ?s el Poble del Creador i han sortit del seu pa?s”. I aix? ?s una ofensa per al Creador, una profanaci? del seu Sant Nom.

I per tant el Creador no t? m?s remei que tornar-los a casa, per evitar que el seu nom segueixi sent profanat, i perqu? a partir d’ara sigui santificat. Aqu? no es per a explicar el proc?s, com ho fa exactament, si espera a una iniciativa del poble o si els indueix a prendre la iniciativa. Si es tracta d’un moviment idealista de retorn a Si?, recolzant-nos en la primavera de les nacions de l’any 1848, que va suscitar els primers apunts del sionisme ideol?gic, o si es tracta de la gran onada de pogroms que van seguir a les lleis de Maig (de l’any 1881) a R?ssia, o l’onada antisemita a Fran?a, que va culminar l’any 1895 amb el judici d’Alfred Dreifus i que va conv?ncer Herzl en la necessitat de crear un estat jueu.

 

LA SANTIFICACI? DEL SANT NOM

De tota manera el retorn es produeix, i ?s un retorn principalment laic, com insinua que diu en els versets 22-27 (i conv? llegir tot el cap?tol):

22 Per tant, vaig dir a la Casa d’Israel: Aix? diu el Senyor D’: No ho faig per vosaltres, oh Casa d’Israel, sin? per causa del meu Sant Nom, el qual haveu profanat vosaltres entre els gentils on heu arribat. 23 I santificar? el meu Gran Nom profanat entre els gentils, el qual heu profanat vosaltres enmig d’ells, i sabran els gentils que jo s?c el Senyor, va dir el Senyor D’, quan sigui santificat en vosaltres davant dels seus ulls. 24 I jo us prendr? d?entre els gentils, i us aplegar? de totes les terres, i us portar? a la vostra terra. 25 I aspergir? damunt vostre aigua neta, i sereu netejats de totes les vostres immund?cies, i de tots els vostres ?dols us netejar?. 26 I us donar? cor nou, i posar? un esperit nou dins vostre, i traur? de vosaltres aquest cor de pedra, i us donar? un cor de carn. 27 I posar? dins vostre el meu Esperit i far? que camineu en els meus manaments, i que guardeu els meus judicis, i els poseu en pr?ctica.

Podem veure que el Profeta parla d?un retorn d?un poble que encara no ha acabat el proc?s de reflexi? (?no ho faig per vosaltres? ? en el verset 32 afegeix: ?No ho faig per vosaltres, va dir el Senyor D’, sapigueu-ho b?; avergonyiu-vos i confoneu-vos de les vostres iniquitats, Casa d’Israel?) , que encara t? un llarg cam? pel davant, que encara necessita un transplantament de cor, que li llevin el cor de pedra per poder posar-hi un cor de carn, i nom?s despr?s s?n capa?os de complir els Manaments del Creador.

Hem de fer tots els possibles per tal que aquesta operaci? de transplantament de cor sia com m?s suau millor, que no hi hagi m?s vessament de sang, senzillament fent el proc?s espiritual volunt?riament i no esperant la intervenci? divina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.