COMENTARI A LA PARAIX? DE TE?AV

ELS TEMPLARIS

UN LLOC PER FER LES OFRENES AL CREADOR

La paraix? de Te?av? segueix el tema del Tabernacle.

No podem negar que ?s un tema molt important a la Tor?, ja que li dedica, nom?s a la construcci?, quatre paraix?s, pr?cticament des del cap?tol 25 fins el 40, amb la interrupci? dels 32-34 que parlen del Vedell d?Or i de les seves conseq??ncies: 13 cap?tols! 457 versets! Sens dubte ?s un tema important.

El gran problema ?s que sembla ser un tema desfasat, passat de moda, primitiu. Ja fa quasi dos mil anys que no en tenim, i podr?em dir que no es fa cap falta. No per la nostra vida particular, ni per la familiar, ni tampoc per les societats jueves arreu del M?n.

Ens romanen alguns detalls a la lit?rgia, al sidur, a les oracions di?ries o a les festives. Per? normalment no sabem qu? pensar quan pronunciam aquestes paraules: potser ens v?nen al cap unes imatges d?un Temple o d?un Tabernacle que hem vist a algun llibre. Aquestes imatges, emper?, no revelen el fet que aquell Temple o Tabernacle estaven plens de sang dels animals sacrificats. Cada dia es sacrificaven dos xais, un al mat? i l?altre el vespre; en xabat s?afegien altres dos al mat?; en dies festius ja eren m?s de deu m?s; en la vespra de P?ssah ja eren cents de milers que venien al Temple per sacrificar l?anyell pasqual. A part de tots aquells que venien amb els sacrificis d?expiaci? o d?ofrenes pac?fiques. M?s que un lloc d?oraci? semblava un escorxador.

EL SANEDR?

Tanmateix, el Temple tenia altres funcions, molt importants.

En primer lloc, era la seu del Sanedr?. Una gran sala, anomenada ?lixcat hagazit?, on es reunien els setanta un savis d?Israel que tenien la responsabilitat de revisar les lleis, aprovar-les, ensenyar-les i explicar-les, i de servir com darrera inst?ncia dels judicis o de les controv?rsies que altres jutjats m?s baixos no hagu?ssin pogut solucionar.

El Sanedr? era el lloc on acudia el poble per escoltar les explicacions dels Savis sobre els manaments divins. D?all? en sortien els mestres que despr?s anaven per tot el pa?s per comprovar que tothom coneixia perfectament les lleis b?siques i que sabien aplicar-les correctament. Els sacerdots escampats arreu del pa?s rebien inspiraci? i novedats
Ells decidien quan comen?ava un nou mes de l?any, despr?s d?entrevistar els testimonis que venien a declarar que havien vist la lluna nova. Havent fet els c?lculs adequats, els Savis decidien si els testimonis podien haver vist la lluna o no. Havien de tenir en compte tamb? els canvis clim?tics, ja que si encara feia mal temps al comen?ament de la primavera, haurien d?apla?ar la festa de P?ssah.

ELS SACERDOTS

El treball dels Sacerdots, els Cohanim, no es limitava en absolut als sacrificis del Temple. La seva obligaci? era la d?asistir a tots aquells que arribaven amb els seus sacrificis i preguntar-lis el motiu d?aquells. Molts de casos eren d?ofrenes per faltes comeses, i els sacerdots havien d?explicar a cadasc? com fer-ho per rectificar el seu cam?, ensenyant-los les halakh?s i fortificant-los amb bones paraules per tal que no hi tornassin caure. El cam? del penediment ?s molt dif?cil i s?n necessaris molts d?esfor?os per sortir de l?ambient del pecat, de la rutina del pecat, de la peresa d?un comportament adquirit sense pensar-hi massa. Les instruccions per escapar de tot aix? ho havien de rebre dels Servidors del Creador i de l?ambient del Temple.

ELS LEVITES

Hi havia, tamb?, un estol de Levites, que complien amb les seves disciplines normals de guardar el lloc, obrint i tancant les portes, i de proporcionar la m?sica ambiental durant el servei del Temple, tant la instrumental com la vocal, amb una orquestra d?un m?nim de cent vint m?sics, que podia arribar a centenars i milers. A part d?aix?, tamb? es dedicaven a l?educaci? d?aquells que arribaven assedegats d?aprendre a la Casa del Creador.

Tots ells, Jutges, Sacerdots i Levites, tenien l?obligaci? de cuidar-se del benestar espiritual del Poble, que estava massa enfe?nat amb l?agricultura, el comer? i altres necessitats que no els permetien dedicar el temps que haurien volgut a l?estudi de la Tor?. Aprofitaven els dies festius, quan tots arribaven al Temple, per ?treure aigua amb alegria dels manantials de la Salvaci??, com diu el salm. A les Tres grans Festes de Pelegrinatge el Temple es convertia en un lloc ple de gent que desbordava d?alegria pel fet de poder posar-se en contacteamb el Creador a la seva Casa, dirigits pels Sacerdots i els Levites.

Tots aquests eren els veritables Templaris, els originals, i no aquella catefa de b?rbars nordeuropeus que van apar?ixer mil anys despr?s de la destrucci? de nostre Segon Temple, que tot el que cercaven era matar jueus i musulmans i destruir tot el que trobaven al seu pas. Aquests Servidors del Creador a la Seva Casa encara ens manquen, i el Retorn al Temple resulta impossible mentres aquests servidors no estiguin preparats per a la seva tasca.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.