Comentari a la paraixà de Pinhàs

0 Comments

El cas de les Filles de Çlofhad

Cinc senyoretes es presenten davant el Tribunal de Moixé i reclamen els seus drets.

Les senyoretes són Mahlà, Noà, Hoglà, Milcà i Tirçà, filles de Çlofhad.

Es tracta de les filles d’un condemnat per la justícia, que va morir sense descendència masculina, i ara reclamen l’herència com legítimes hereves seves.

El senyor Çlofhad fou condemnat per profanació de Xabat, ja a la segona setmana després de rebre la Torà al Mont Sinai, quan el trobaren recollint llenya, l’avisaren de la prohibició i com que no en feu cas fou condemnat pel Tribunal de Moixé.

Ara, quasi quaranta anys més tard i a punt d’entrar al País Promès on cada família ha de rebre la seva parcel·la de terra, aquestes senyoretes, que encara no són casades, han posat un plet davant el Tribunal de Moixé i els setanta jutges.

En realitat, les filles de Çlofhad han plantejat el seu dubte davant el Tribunal diguent que si una filla no es pot considerar com descendència legítima, doncs haurien d’haver practicat la llei del levirat, que diu que una muller que queda vídua i sense descendència ha de casar-se amb el seu cunyat; i si no es feu la llei del levirat amb la muller de Çlofhad, significa que les filles han de ser considerades com descendència legal.

Com ja sabem, la Terra Promesa ha de ser repartida entre les famílies de cada Tribu, segon els noms d’aquells que sortiren d’Egipte, que estava planejat que heretassin les seves parcel·les de terra al cap de pocs dies. Només després del desastre dels espies, que causaren el càstig diví de passar quasi quaranta anys al desert per no haver volgut entrar tot d’una a la Terra Promesa, l’entrada fou ajornada, però encara la repartició de les parcel·les depèn dels noms dels que sortiren d’Egipte.

I ara, les filles de Çlofhad pregunten per quina raó el nom del seu pare no ha de ser comptat com un dels hereus de la Terra.

Curiosament, i de la mateixa manera que va passar amb el cas de Çlofhad, tampoc ara ha sabut Moixé donar la resposta adequada i ha estat necessari consultar l’Etern entrant al Sant de Sants del Tabernacle per tal de rebre la resposta.

La resposta Divina ha estat molt a favor de les senyoretes, declarant que elles són les hereves legals de son pare.

Això ha establert un precedent que d’avui endavant, cada vegada que mori una persona sense descendència masculina, l’herència passarà a la femenina. I només en cas de no tenir descendència, l’herència passarà als germans del difunt. En cas de no tenir germans, l’herència passarà als oncles o a la seva descendència.

Resulta molt estrany que aquest manament no hagi estat registrat per Moixé sinó per les filles de Çlofhad, i segurament es deu al gran amor que demostren aquestes dones a la Terra Promesa, de manera que la Llei de les herències es denomina la Llei de les Filles de Çlofhad. Enhorabona doble!

Rabí Nissán Ben Avraham
14/07/2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.