Comentari a la paraix? de Huqqat: ?nimes Pures

?nimes tristes

La majoria de la gent del m?n est? encara conven?uda de tenir una ?nima prou invisible, a dem?s del cos visible.
Ho dic perqu? n?hi ha un grup bastant gran que diu que si no la podem veure, senyal que no existeix.
B?, no tenc ganes de discutir ara aquest punt. Vull sortir de la premisa que existeix i que quan la gent diu ?jo? no es refereix a son nas o a son cor, ni tan sols a son seny o a son cervell, sin? a sa vituperada ?nima.
Una ?nima que ?s sensible, massa sensible, als incidents que l?envolten.
I que quan la Tor? parla de la puresa o l?impuresa es refereix senzillament a l?estat d?aquesta ?nima: la puresa significa que l??nima est? tranquil?la i alegre, mentres que l?impuresa denota un grau d?alarma, d?esglai, de terror o de tristor. Una impuresa creada per situacions de mort, de desgr?cia, de defecte i d?anomalia, tant si ?s per ?culpa? pr?pia com si li v? completament de per sorpresa. L??nima est? trista.

Ocasions especials
I conv? tenir en compte que la majoria de les impureses no s?n cr?tiques en dies normals o en situacions rutin?ries. Nom?s quan una persona vol entrar al Santuari o vol participar en una ofrena al Temple, ha de verificar si ha arribat a l?estat an?mic adequat, si la seva ?nima ?s pura, si no est? baix l?influ?ncia d?alguna estupefacci? que no li permeti el contacte amb el Creador per mitj? d?aquest sacrifici que est? oferint.
?bviament, sempre hi havia persones que desitjaven estar en un estat an?mic millorat que els permet?s un contacte ininterromput amb el Creador, i per tant procuraven estar sempre en estat de puresa. Per? la Tor? no exigeix aquest estat en la vida quotidiana.
Actualment hi ha un tema que encara dep?n de la puresa: el contacte matrimonial entre els dos c?njuges. El per?ode mensual de la dona ?s un frac?s, ja que la dona no ha aconseguit atorgar una nova vida, i per tant l??nima est? en una condici? d?impuresa que ha de ser superada amb el proc?s de purificaci?.
De totes maneres, l?impuresa m?s greu ?s la causada pel contacte amb la mort humana.
El trastorn ?s immens, ja que l??nima, per definici? pr?pia, no pot concebir l?estat de mort, la manca de vida, ja que ella mateixa ?s pr?cticament immortal. Nom?s en casos molt extrems es pot arribar a aniquilar l??nima, per? no ?s el cas normal, el rutinari. En canvi, pel cos la mort ?s el proc?s normal i sembla com si des del moment del seu naixement no fa m?s que atansar-se a la mort: llurs sistemes necessiten ?sser constantment mantenguts per tal que no es deteriorin. Tan diferent de l?estat de l??nima! Com ho pot comprendre?!

Qu? significa el proc?s de purificaci??
La paraix? de la setmana (Nombres cap. 19) ens parla del proc?s de purificaci? de l??nima despr?s d?estar en contacte amb un mort.
El proc?s de purificaci? ha estat considerat per molts de ?cient?fics? com una autosuggesti?, una autohipnosi i ?dhuc un rentat de cervell. Una s?rie de actes estranys, aspergint aigua sagrada en la qual han mesclat cendra d?una vaca roja que ha estat cremada en condicions especials?
?s veritat que aquest proc?s de purificaci? ?s tan complex que fins i tot el rei Xlom? (Salom?) no assol? comprendre?l. com diu al Llibre de Coh?let 7:23 ?He dit: ?Vull fer-me savi!? Per? la saviesa era lluny de mi?.
B?, tanmateix es tracta d?un proc?s bastant cr?tic, destinat a retornar la pau a una ?nima trastornada i mentres no siguem capa?os d?analitzar correctament el comportament de cadascun d?aquests dos components, el cos i l??nima, i llur interacci?, ens resultar? bastant dif?cil comprendre la necessitat del proc?s i el podrem seguir considerant com un proc?s m?gic d?autosuggesti?. Molt pol?ticament correcte.

Com funciona l??nima?
Hem de recon?ixer que molt poc sabem de noltres mateixos, del funcionament de la nostra ?nima, de la seva ?personalitat?, dels sistemes que hi operen.
En un estudi impresionant denominat ?Els Vuit Cap?tols?, un veritable cl?ssic de l?estudi de l??nima, el fam?s savi cordov?s Maim?nides explica les pautes que rigen el ?funcionament? de l??nima durant els anys que viu dins el nostre feble cos hum?. No com pensa molta gent que hi ha diversos centres an?mics i que cadascun d?ells funciona per separat, sin? un sol centre amb diverses funcions. Per? aix? ja ?s tela per altra comentari. De moment bastar? saber que tenim una ?nima pr?cticament desconeguda i que ens conv? comen?ar a prestar-li una m?nima atenci? fins que, poc a poc, anem coneguent-la millor.

Tanmateix, quan el cos mori ens quedar? nom?s l??nima?

Xabbat xalom

Nissan

Rab? Nissan ben Avraham
2/07/2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.